Home > 災害情報・支援情報一覧 > Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng khi thiên tai? (Danh sách đồ dùng chuẩn bị khi gặp thiên tai)

災害情報・支援情報

Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng khi thiên tai? (Danh sách đồ dùng chuẩn bị khi gặp thiên tai)
Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng khi thiên tai? (Danh sách đồ dùng chuẩn bị khi gặp thiên tai)
災害への備えは大丈夫?(災害への備え チェックリスト)

http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2014/03/A4_Web_viet.pdf
PAGETOPPAGETOP