Home > 災害情報・支援情報一覧 > Alamin ang NTT Disaster Emergency Message Dial 171 at Gamitin ito!
(NTT災害用伝言ダイヤル171を知り、使いましょう! )

災害情報・支援情報

Alamin ang NTT Disaster Emergency Message Dial 171 at Gamitin ito!
(NTT災害用伝言ダイヤル171を知り、使いましょう! )
Sa tuwing may malakas na lindol mahirap kontakin ang linya nang telepono dahil marami ang tumatawag sa telepono upang malaman ang kaligtasan ng bawat-isa. Nais natin ipabatid sa pamilya at kaibigan na tayo ay ligtas at nais rin nating malaman ang kaligtasan ng ating kaibigan at pamilya ngunit kung hindi natin magamit ang telepono upang makatawag ito ay nakakagambala. Sa mga pangyayaring tulad nito ang Disaster Emergency Message Dial (171) ay kapaki-pakinabang. Patiuna nating alamin ito.

Magagamit ang Disaster Emergency Message dial (171) sa panahon ng sakuna. Halimbawa, sa lugar na napinsala nakatira si Ms. A, tumawag siya sa (171) mula sa landline o sa cellphone, pagkatapos nya i-dayal ang sariling numero ng telepono, nag-iwan sya ng mensahe na [ Ligtas ako, hwag kayong mag alala]. Maaring mapakinggan nang ibang tao ang mensahe ni Ms. A sa pagtawag sa (171), at pagdayal ng numero ng telepono ni Ms. A.

Maari din gumamit ng kompyuter sa pag-iwan ng mensahe sa Web 171. Maaring mag-iwan ng mensahe sa paggamit ng internet, at ang iniwang mensahe ay mapapakinggan sa telepono.

Marami ang mag-aalala sa iyo sa panahon na may malaking sakuna. Mapapanatag ang kalooban ng mga tao kung maririnig nila sa inyo na [ Ako ay ligtas]. Ang inyong pamilya na nakatira sa ibang bansa ay nangangamba sa mga lindol dito sa Japan. Anti manong ipag- bigay alam sa inyong mga minamahal ang inyong numero ng telepono at subukang gamitin ang Disaster Emergency Message Dial 171.

Suriin ang website para sa detalyadong impormasyon:
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171


Manual PDF:
http://www.kifjp.org/disaster/wp-content/uploads/2016/11/171_manual_tagalog.pdf

大きな地震などが発生すると安否確認の通信が増えて、電話がつながりにくくなります。家族や友達に安全であることを伝えたい、または、家族や友達の安否確認をしたい、でも、電話がつながらないととても困ります。そのようなときは災害用伝言ダイヤル(171)が役に立ちます。あらかじめ確認しましょう。

災害用伝言ダイヤル(171)はどこかで災害が発生すると使えるようになります。例えば被害が発生した地域に住んでいるAさんが、固定電話や携帯電話から「171」に電話をかけ、自分の電話番号を入力した後、「私は安全です、心配しないでください」と伝言をします。別の人が「171」に電話をかけ、Aさんの電話番語を入れると、Aさんの伝言を聞くことができます。

パソコンを使ってメッセージが残せるウェブ171もあります。パソコンでメッセージを残し、そのメッセージを電話で聞くこともできます。

大きな災害が発生した時、多くの人があなたのことを心配します。「私は大丈夫ですよ」というあなたの言葉が多くの人を安心させます。特に、外国に暮らす家族は日本の地震を心配しています。どうぞ今から前もって大事な人に電話番号を教え、そして災害用伝言ダイヤル171の体験利用をしてみましょう。

詳しい情報はホームページでチェック!
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171
PAGETOPPAGETOP