Home > 支援情報一覧(Tagalog)

支援情報一覧(Tagalog)

2020/03/18

Tagalog
Tagalog

“Handa na ba kayo sa kalamidad?” (Mga ihahanda sa Kalamidad Checklist)

2019/10/15

Tagalog
Tagalog

Ipapaalam namin sa iyon ang Impormasyong pang sakuna ng Kanagawa Prefecture tungkol sa Bagyo No. 19 (HAGIBIS)

2019/09/18

Tagalog
Tagalog

Multilingual na Impormasyon tungkol sa mga Sakuna at Kalamidad <Mga Lindol><Mga Bagyo at Matinding Pag- ulan>

2017/07/11

Tagalog
Tagalog

Pagpapakilala sa Aplikasyon“Pang-kalamidad na impormasyon pang-bansa gabay sa lugar na malilikasan”
アプリケーションの紹介「防災情報全国避難所ガイド」

2017/02/22

Tagalog
Tagalog

Impormasyon sa Pagtiyak ng kaligtasan sa panahon ng likas na sakuna
(災害発生時の安否確認についての情報です)

2016/11/25

Tagalog
Tagalog

Alamin ang NTT Disaster Emergency Message Dial 171 at Gamitin ito!
(NTT災害用伝言ダイヤル171を知り、使いましょう! )

PAGETOPPAGETOP