トップ > かながわ多言語生活ガイド-タガログ語
Gabay sa Pamumuhay sa Kanagawa na nakasalin sa iba’t-ibang wika
【Pangkalahatang Impormasyon sa Pamumuhay】

1.“Kapaki-pakinabang na Impormasyon para sa mga Dayuhang Naninirahan sa Kanagawa”  (Kanagawa International Foundation)
Ang Kanagawa International Foundation ay naghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon para sa dayuhang naninirahan sa Kanagawa sa pamamagitan ng te sanggunian, website at mga brochure. Gamitin natin ito.
[HP] http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/web_tag.pdf(閲覧用)、
http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/web_tagM.pdf(印刷用)

2.INFO KANAGAWA(Kanagawa International Foundation)
[HP] http://www.kifjp.org/infokanagawa [E-mail] infokanagawa★kifjp.org※★→@

3.Nakasulat sa ibat-ibang wika ang mga impormasyon ukol sa pamumuhay(International Division, Kanagawa Prefectural Government)
[HP] http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3530

4.Pangkaraniwang Taga-salin ng Wika(International Division, Kanagawa Prefectural Government, MIC Kanagawa)
Nagpapadala ng mga taga-salin ng wika para sa serbisyong pampubliko (Pakikipanayam sa paaralan, konsultasyon sa counter ng mga lokal na tanggapan). Kailangan magbayad ng \3000 para sa isang beses ang aplikante.
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3530/#1

【Kalamidad】

1. Handa na ba kayo sa kalamidad? (Kanagawa International Foundation)
[HP] http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2014/03/A4_Web_tag.pdf

2. Handy note para sa Kalamidad (Kanagawa International Foundation)
[HP] http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2015/02/tagalog_2015.pdf(閲覧用)、
http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2015/02/tagalog_A4_2015.pdf(印刷用)

3. Paraan ng paggamit ng “Handy note para sa Kalamidad” (Kanagawa International Foundation)
[HP] http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2015/02/tagalog_howto.pdf

【Medikal na Pangangalaga】

1.Multilingual Medical Questionnaire(International Community Hearty Konandaiand Kanagawa International Foundation)
[HP] http://www.kifjp.org/medical
Medical Qustionnaire para sa mga taong ang katutubong wika ay hindi Hapon, upang maipaliwanag sa doktor ang sakit o sugat. Maaaring mai-print-out ito mula sa website. Nakasalin rin ito sa 18 wika (Bawat salitang Hapon ay nakasalin sa iba’t-ibang wika).

2.Medical Interpreter(MIC Kanagawa・Prepektura ng Kanagawa・Mga Munisipalidad sa loob ng prepektura) 
[HP] http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/447668.pdf
(Listahan ng mga Hospital na sakop ng kasunduan: Link:Kanagawa-ken HP)
Para sa mga taong hindi katutubong wika ang Hapon, nagpapadala ng medical interpreter sa mga hospital na sakop ng kasunduan. Naiiba ang pamamaraan ng pagpapatingin at gastos sa bawat hospital. Kung nais na magpasuporta ng tagasalin ng wika, mangyaring kumonsulta sa counter ng hospital na sakop ng kasunduan gamit ang wikang Hapon.

【Edukasyon】

1.Mapa ng mga Japanese Classrooms sa Kanagawa(Kanagawa International Foundation)
[HP] http://www.kifjp.org/classroom
Ang website na ito ay nagpapakilala ng mga[ Japanese classrooms], [Supplementary Learning Classrooms], at [Native Language Classrooms]. Mahahanap dito ang classroom na nais ninyong pasukan.

2.Konsultasyon tungkol sa Edukasyon
Konsultasyon tungkol sa pagpasok sa paaralan at pamumuhay sa loob ng paaralan ng mga anak sa iba’t-ibang wika.

・Earth Plaza Konsultasyon tungkol sa Edukasyon para sa mga Dayuhan
Kanagawa Plaza for Global Citizenship
[TEL] 045-896-2972
[TEL] 045-896-2970
[HP] http://www.earthplaza.jp/forum/foreign_education
the Information Forum , Kanagawa Plaza for Global Citizenship2F,1-2-1 Kosugaya, Sakae-ku, Yokohama, Kanagawa 〒247-0007
Maaaring ipaalam ang pagpunta sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, FAX o email.
※ Mangyaring direktang alamin ang araw at oras ng konsultasyon.

・Konsultasyon tungkol sa Edukasyon para sa mga Dayuhan sa Kanagawa
NPO Kanagawa Multicultural Educational Network
[TEL] 045-232-9544(Tagalog)
Yokohama-shi Urafune-cho Fukugo Shisetsu 10 F, 3-46, Urafune-cho, Minami-ku, Yokohama-shi 〒232-0034 ,Minami Shimin Katsudo,Tabunka Kyosei Lounge
Maaaring ipaalam ang pagpunta sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, FAX o email.
※ Mangyaring direktang alamin ang araw at oras ng konsultasyon.

【Pagtatrabaho】

1.Handbook「Trabaho bilang Caregiver」(Kanagawa International Foundation)
[HP] http://www.kifjp.org/shuppan/leaflet

【Konsultasyon tungkol sa Pamumuhay】

1.Foreigner Consultation Counters
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/850642.pdf

2.Counseling Center for Women(CCW)
[HP] http://www.ccwjp.org/tl/
Maaring kumunsulta sa wikang Tagalog, Chinese, Korean, Portugese, Spanish, English,Thai at Hapon. Marami sa aming kasong nahawakan ay tungkol sa human trafficking at domestic violence sa pagitan ng international marriage. Kung ikaw ay may problema sa pamilya, sa pamumuhay ng single mothers at iba pang mga alalahanin at katanungan ay huwag mag atubiling sumangguni sa amin. Ang konsultasyon ay libre at kompidensyal.

【Tirahan】

1.Gabay sa Paninirahan ng mga Dayuhan(NPO Kanagawa Housing Support Center for Foreign Residents, International Division, Kanagawa Prefectural Government)
[HP] http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4248/p11909.html#2

2.NPO Kanagawa Housing Support Center for Foreign Residents
[TEL] 045-228-1752 [HP] http://www.sumasen.com
Nagbibigay suporta sa mga naghahanap ng tirahan na ang katutubong wika ay hindi Hapon. Nagbibigay rin sila ng mga payo upang malutas ang mga problemana may kaugnayan sa paninirahan.