“Hướng dẫn nhập học” (SHUGAKU ANNAI)của các trường tiểu học công lập được gửi đến các gia đình có trẻ em mang quốc tịch nước ngoài vào mùa thu năm trước khi các em nhập học. Hãy nộp Đơn xin nhập học (NYUGAKU SHINSEI) đến cơ quan hành chính hoặc hội đồng giáo dục địa phương(KYOIKU IINKAI).
Trẻ mang quốc tịch Nhật thì không cần thực hiện các thủ tục trên. Thông báo nhập học(SHUGAKU TSUCHI)của trường tiểu học sẽ được gửi đến nhà.
Hãy tham già vào các buổi khám sức khỏe và giới thiệu trường trước khi nhập học


外国籍の子どもがいる家庭には小学校入学の前年秋ごろに公立小学校の「就学案内」が送られてきます。教育委員会・役所などへ入学申請をしてください。
日本国籍の場合は上記の手続きは不要です。小学校の「就学通知」送られてきます。
入学前の健康診断や説明会には、必ず出席してください。