Đây là địa điểm giao lưu của các bé trước khi vào tiểu học và người nuôi dưỡng với nhau, đồng thời có thể thảo luận xin tư vấn về việc nuôi dạy trẻ nhỏ.

就学前の子どもと保護者同士が交流したり、子育て相談ができます。