Trong vòng 4 tháng sau khi sinh, nhân viên của phòng bảo vệ sức khỏe trực thuộc cơ quan hành chính địa phương sẽ đến thăm nhà bạn. Họ sẽ xác nhận cân nặng và tình trạng phát triển của trẻ mới sinh, ngoài ra còn lắng nghe tình trạng sức khỏe và những vấn đề khó khăn của người mẹ.

生後4ヶ月以内に役所の保健師等が家を訪問します。
赤ちゃんの体重や発育状況を確認するほか、お母さんの体調や困っていることなどを聞きます。