Kiểm tra tình trạng sức khỏe của trẻ và tình trạng phục hồi của mẹ tại bệnh viện đã sinh nở

出産した病院で赤ちゃんの発育や健康、お母さんの回復状態を確認します。