●Hãy làm thủ tục đăng kí cư trú cho trẻ trong vòng 30 ngày sau sinh tại Cục xuất nhập cảnh
●Đăng kí quốc tịch cho trẻ tại Đại sứ quán(Lãnh sự quán)của nước mình.


●入国管理局で生後30日以内に赤ちゃんの在留許可を申請します。
●各国大使館(領事館)で赤ちゃんの国籍を取得します。