Trung bình viện phí khi sinh con ở Nhật khoảng 500,000JPY. Trong trường hợp bạn có bảo hiểm y tế, bạn sẽ được hỗ trợ 1 khoản tiền gọi là 「Hỗ trợ 1 lần tiền sinh nở」(420,000JPY※). Hãy làm thủ tục cần thiết trước tại quầy hướng dẫn của bệnh viện.
※Tháng 8 năm 2016


日本で出産するには平均50万円かかります。健康保険に入っている場合は「出産一時金」(42万円※)で支払の一部がカバーされます。事前に病院の窓口で手続きしてください。
※2016年8月現在