Bạn hãy nộp thông báo mang thai(NINSHIN TODOKE) đến cơ quan hành chính thành phố, quận mà bạn đang đăng ký thông tin cư trú rồi nhận Sổ tay sức khỏe mẹ và bé(BOSHI TECHO). Đây là sổ dùng để ghi chép lại tình hình sức khỏe, quá trình phát triển của mẹ và bé. Vì vậy hãy giữ gìn cẩn thận cuốn sổ tay này.
Bạn cũng sẽ nhận được phiếu hỗ trợ phụ nữ mang thai (NINPU KENSHIN HOJOKEN) (phiếu này giúp hỗ trợ một phần phí khám bệnh).
※Sổ tay sức khỏe mẹ và bé(BOSHI KENKOU TECHO) có cả các bản dịch tiếng nước ngoài.


役所で「妊娠届」を提出し、「母子健康手帳」を受け取ります。この手帳は母と子の健康と成長の記録です。大切に保管しましょう。妊婦健診補助券(健診費用を補ってくれるチケット)なども配付されます。
※母子健康手帳は外国語版もあります。