Ở Nhật, phụ nữ sinh em bé ở những bệnh viện có khoa sản (SANKA). Vì thế hãy liên hệ bệnh viện ngay từ thời kì đầu mang thai để đặt chỗ. Có thể tìm kiếm thông tin và trao đổi về bệnh viện để sinh em bé ở cơ quan hành chính địa phương, quận nơi cư trú để được cung cấp và trao đổi thông tin về bệnh viện.

日本では「産科」のある病院などで分娩します。妊娠初期に早めに分娩予約をしてください。
出産する病院は役所で情報提供/相談できます。