matatanggap na papel na tinatawag na “Impormasyon sa Pagpasok” (SHUUGAKU ANNAI) sa pampublikong paaralan. Dalhin ito sa Lupon ng Edukasyon (Board of Education) o Munisipyo upang magpa-rehistro. 
May mga orientasyon at check-up ng kalusugan bago magpasukan, at mangyaring siguraduhing dumalo sa mga ito.
Kung ang anak ay may nasyonalidad na Hapon, di na kinakailangan ang nakasaad sa itaas. Ipapadala sa inyo ang School Attendance Notice(SHUUGAKU TSUUCHI).

外国籍の子どもがいる家庭には小学校入学の前年秋ごろに公立小学校の「就学案内」が送られてきます。教育委員会・役所などへ入学申請をしてください。
日本国籍の場合は上記の手続きは不要です。小学校の「就学通知」送られてきます。
入学前の健康診断や説明会には、必ず出席してください。