⑯Pagpasok sa Nursery/Day-Care 保育園入園
Sa magulang na nais maghanapbuhay pagkapanganak, maaring magpa-alaga sa day-care (HOIKUEN) ang kanilang anak. Para sa mga autorisadong day-care sumangguni nang maaga sa Munisipyo. Depende sa kita ang bayarin sa paggamit nito.

出産後に保護者が仕事をする場合などに「保育園」に子どもを預けます。認可保育園の場合、役所で申請します。早めに相談しましょう。
利用料は所得によって変わります。

⑰Kindergarten /Sentrong Paalagaan 幼稚園・こども園入園
Kung ang bata ay hindi pumapasok sa day-care/nursery (HOIKUEN), mula Abril pagkatapos sumapit ng 3 taon gulang ang bata, hanggang pumasok sa mababang paaralan, maaring pumasok sa kindergarten (YOUCHIEN). Matututo silang makisama sa lipunan o pamumuhay sa komunidad sa Japan . Mayroon din mga awtorisadong kindergarten(KODOMOEN)na may day-care o nursery depende sa mga munisipalidad. Mangyaring makipag-ugnay sa Munisipyo.

保育園に通っておらず、3歳になった子どもは4月以降から小学校入学前まで「幼稚園」に通うことができます。
小学校に入る前に日本社会や集団生活に馴染むことができます。
幼稚園で保育をする認定こども園も自治体によってはあります。役所で確認してください。