Ipapadala ng Munisipyo sa pamamagitan ng koreo ang detalye ng“Pagsusuri ng Kalusugan ng Sanggol”(NYUYOUJI KENSHIN). Magpasuri dapat ayon sa nakasulat.
● 4 months check-up
● 8〜10 months Check-up(May lugar na hindi ito isinasagawa)
● 1 Year and 6months old Check-up
● 3 years old Check-up(o 3years and 6months Check-up)

役所から「乳幼児健診」の案内がされますので、必ず受診してください。役所で受ける場合と病院で受ける場合がありますので確認してください。
● 4か月児健診
● 8~10か月児健診(市区町村によって行われない場合もあり)
● 1歳6か月児健診
● 3歳児健診(または3歳6か月児健診)