Sa loob ng apat(4) na buwan, mula pagkapanganak ng sanggol, dadalaw sa inyong tahanan ang public health nurse ng munisipalidad. Ito ay para timbangin ang bata at masuri ang kalusugan at kondisyon ng paglaki ng sanggol, at maari ring humingi ng payo ukol sa kalusugan o alalahanin ng ina.

生後4ヶ月以内に役所の保健師等が家を訪問します。
赤ちゃんの体重や発育状況を確認するほか、お母さんの体調や困っていることなどを聞きます。