Magpasuri sa ospital na pinanganakan ukol sa kalagayan ng paglaki at kalusugan ng bata, at paggaling ng ina pagkatapos manganak.

出産した病院で赤ちゃんの発育や健康、お母さんの回復状態を確認します。