●Hilingin ang bisa ng sanggol sa Imigrasyon sa loob ng 30 araw mula sa araw ng kapanganakan
●Kumuha ng nasyonalidad ng sanggol sa Embahada/Konsulado.

●入国管理局で生後30日以内に赤ちゃんの在留許可を申請します。
●各国大使館(領事館)で赤ちゃんの国籍を取得します。