⑥Rehistro ng Kapanganakan (SHUSSYO TODOKE) 出生届
Pagkasilang ng bata, kinakailangang i-sumite ang form ng Rehistro ng Kapanganakan sa loob ng 14 araw sa Munisipyo.

赤ちゃんが生まれたら14日以内に役所に「出生届」を提出します。

⑦Tulong sa Gastusin sa Pagpapagamot ng Bata.(SYOUNI-IRYOUHI-JYOSEI) 小児医療費助成
Mula sanggol ay makatatanggap ng “Sertipiko ng Tulong sa Gastusin sa Pagpapagamot” (SHOUNI-IRYOU-SHOU), at dahil dito makatatanggap ng libreng serbisyo sa pagpapagamot. Naiiba sa bawat munisipalidad ang limitasyon sa edad ng bata at sa kita(income)ng mga magulang. Mangyaring magtanong lamang sa munisipyo para sa detalye.

Health Insurance ng Sanggol
Maari rin isabay ang pagkuha ng Health Insurance Card ng Sanggol kung kayo ay miyembro sa National Health Insurance(KOKUMIN KENKO HOKEN).(Sa miyembro ng Social Health Insurance(SHAKAI HOKEN), mag-apply sa inyong kompanya bago sumapit ang one-month check-up ng sanggol)

0歳からの子どもは「小児医療証」が発行され、無料診療を受けられます。ただし市区町村によって上限年齢や助成対象の所得制限が違います。かならず役所で確認してください。

赤ちゃんの健康保険
国民健康保険の場合は、同時に赤ちゃんの保険証も申請します。
(社会保険の場合は一か月健診までに勤務先で手続き)

⑧Sustento para sa Bata(JIDOU-TEATE)(Childcare Allowance) 児童手当
Ang Sustento para sa Bata [JIDOU-TEATE] ay ipagkakaloob sa magulang na nakatira sa Japan, hanggang matapos ang kanilang anak sa Junior High School.(May limitasyon ayon sa kita.)Kinakailangang magsumite taon-taon ng “Pagbigay-alam ng Kasalukuyang Kalagayan” (GENKYOU TODOKE)para makapagpatuloy pa ring tanggapin itong sustento sa susunod na taon.

「児童手当」は日本国内に住む中学生までの子どもの保護者に支給されます(所得制限等あり)。毎年「現況届」を提出して更新します。

⑨Notipikasyon ng Kapanganakan (SHUSSEI RENRAKUHYOU) 出生連絡票
Ang“Notipikasyon ng Kapanganakan”(SHUSSEI RENRAKUHYOU) ay para maipa-alam sa munisipyo ang kalagayan ng tahanan ng bagong silang na sanggol. Ito ay kalimitan nakalakip sa “Talaan ng Kalusugan ng Ina at Sanggol”. Huwag kalimutang ipasa ito.
Kailangan sa proseso sa Imigrasyon ang Proof of Birth Registration (SHUSSEI TODOKE JURISHO) at Residence Certificate (JUMINHYOU) na nakalahad na dito ang pangalan ng sanggol.
Mangyaring kumuha ng mga ito sa munisipyo.

「出生連絡票」は新生児(赤ちゃん)訪問の家庭を把握するために使われます。用紙は母子手帳と一緒に配布される場合が多いです。忘れずに提出してください。
入管の手続きに「出生届受理証明書」と赤ちゃんを含めた「住民票」が必要になりますので、役所で取得してください。