Sa Japan, pagkasilang ng bata, mananatili sa ospital ng mga 5 araw. Siguraduhin at ihanda nang maaga ang mga kailangang dalhin sa pag-admit sa ospital. Habang maaga pa, magplano kung papaano magpunta sa ospital sa panahon ng panganganak.

日本では病院に約5日入院します。入院に必要なものは事前に確認し、産気づいた際の病院までの行き方を調べておきましょう。