Sa Parenting Class, kayo ay tuturuan sa panganganak, pangangalaga ng bata, at ginaganap ito sa Ospital o Munisipyo.

「母親学級」では出産・育児について学ぶ講座が病院や役所で行われます。