Ang magagastos sa panganganak sa Japan ay aabot ng mga ¥500,000. Kung kayo ay may Health Insurance maaring mababayaran ang bahagi nito sa pamamagitan ng pagtanggap ng Birth Allowance(¥420,000*). Kinakailangan makipag-ugnayan sa Ospital na panganganakan bago manganak. 
*as of 2016/8 kasalukuyang

日本で出産するには平均50万円かかります。健康保険に入っている場合は「出産一時金」(42万円※)で支払の一部がカバーされます。事前に病院の窓口で手続きしてください。
※2016年8月現在