Magpasa ng “Pabatid ng Pagbubuntis” (NINSHIN TODOKE) sa Munisipyo ng tinitirahan, humingi ng “Talaan ng Kalusugan ng Ina at Sanggol”(BOSHI TECHO). Itinatala sa libretang ito ang mga detalye ukol sa kalusugan ng ina at sanggol at paglaki ng bata. Ingatan itong mabuti. May ipapamahagi rin na Pregnancy Health Check-up voucher (suporta para sa pagpapasuri sa doctor ng buntis )
※Ang Boshi Techo ay may nakasalin sa ibat-ibang wika.

役所で「妊娠届」を提出し、「母子健康手帳」を受け取ります。この手帳は母と子の健康と成長の記録です。大切に保管しましょう。妊婦健診補助券(健診費用を補ってくれるチケット)なども配付されます。
※母子健康手帳は外国語版もあります。