Sa Japan maaaring manganak sa ospital na may obstetrisyan. Magpareserba na sa maagang panahon ng pagbubuntis. Maaring humingi ng impormasyon sa Munisipyo tungkol sa mga ospital na pwedeng Panganakan.

日本では「産科」のある病院などで分娩します。妊娠初期に早めに分娩予約をしてください。
出産する病院は役所で情報提供/相談できます。